Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Tarnowskich Górach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pwik-tg.pl

Treść strony

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
ORAZ STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW

Przyjmowanie spraw

PWiK Sp. z o.o. prowadzi  elektroniczną ewidencję przyjmowania i załatwiania spraw (KRS). W miesiącu wrześniu 2008 uruchomiono program i-BOK – bezpłatny, multimedialny serwis dzięki któremu Klient Przedsiębiorstwa może w każdej chwili  za pomocą połączenia internetowego zalogować się do swojego konta, by sprawdzić stan należności, faktur i rozliczeń (np. aktualny stan zadłużenia), wyrazić swoją opinię. 

 

Dla klientów zostało utworzone Biuro Obsługi Klienta (BOK) mieszczące się w siedzibie Spółki oraz w Woźnikach. w budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 11, pokój nr 10.
Sprawy przyjmowane są:
1/ w formie ustnej :
- poprzez osobisty kontakt w BOK ,
- przyjmowanie stron przez Prezesa Spółki w poniedziałki od godz. 15.00 ( po wcześniejszym umówieniu się osobiście lub telefonicznie),
- drogą telefoniczną:
BOK Tarnowskie Góry 032 7840226, 032 7840241, 032 7840270,  0608076588 ; 994-bezpłatnie; stanowisko technicznej obsługi klienta 032 7840246;
BOK Woźniki 034 357-37-75, 0602711420
2/ w formie pisemnej :
- wnioski składane w BOK lub w Sekretariacie firmy,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: klient@pwik-tg.pl

Załatwianie spraw

Każda sprawa rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. W przypadku osobistego kontaktu większość spraw załatwiana jest na miejscu. Sprawy bardziej skomplikowane załatwiane są po przeprowadzeniu niezbędnych analiz i konsultacji.
Odpowiedzi na pytania zadane w formie pisemnej, telefonicznej, e-mailem i podczas osobistych wizyt w BOK, wymagające  odpowiedzi pisemnej załatwiane są w następujących terminach :

 

- do 8 dni roboczych w sprawach dotyczących jakości wykonywanych usług i fakturowania

 

- do 21 dni w sprawach nie wymagających konsultacji ekspertów i dodatkowych wyjaśnień lub uzgodnień

 

- do 30 dni w sprawach trudnych wymagających  dodatkowych wyjaśnień i uzgodnień

 

 

Dla uproszczenia procedury załatwiania spraw w BOK zostały opracowane odpowiednie wzory formularzy. Formularze są przekazywane wraz z objaśnieniami o sposobie ich wypełnienia klientom na stanowisku informacji i obsługi bezpośredniej.
Wzory formularzy można również pobrać na stronie internetowej www.pwik-tg.pl

 

Rodzaj załatwianych spraw

BOK załatwia sprawy związane z:
- przyjmowaniem odczytów wodomierzy,
- udzielaniem informacji na temat zaległych i bieżących zobowiązań za pobraną wodę i odprowadzone ścieki,
- dokonywaniem wpłat gotówkowych za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz inne usługi,
- zawieraniem umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- zgłaszaniem awarii i reklamacji,
- uzyskaniem informacji na temat czasowego lub trwałego zaprzestania-ponowienia poboru wody i odprowadzania ścieków,
- wydawaniem warunków technicznych podłączenia nowych odbiorców do sieci wod.-kan,
- dokonywaniem uzgodnień dokumentacji projektowych przyłączy i sieci wod.-kan,
- wykonywaniem uzgodnień branżowych,
- wydawaniem warunków technicznych zabudowy wodomierzy
- wydawaniem zapewnień dostawy wody, odprowadzania ścieków
- wykonywaniem przyłączy i sieci wod.- kan.
- odpłatnym przejmowaniem urządzeń i przyłączy wod-kan

W przypadku zgłoszeń dotyczących sieci wod - kan np. zgłoszenia awarii, sprawy nie wymagające konsultacji załatwiane są niezwłocznie; pozostałe w terminach uzgodnionych z odbiorcą.
W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość zgłoszenia lub uzyskania informacji telefonicznie u dyspozytora, pod nr 994, czynnym całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.

Rozliczanie odbiorców

Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza przez pracowników Działu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Rozliczanie odbiorców za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków odbywa sie na podstawie odczytu wodomierza.

Płatności

Płatności wynikające z faktur mogą być dokonywane w następujących formach:
- gotówką lub za pomocą karty płatniczej (typ kart akceptowanych przedstawiono na stronie www.pwik-tg.pl/komunikaty.php),
w kasie znajdującej się w BOK w siedzibie spółki, bez dodatkowych prowizji,
w godzinach: poniedziałki - 7.30 – 17.00, wtorki, środy, czwartki, piątki – 7.30 – 15.00,   (przerwa techniczna codziennie 12.30-12.50)  
- gotówką w kasie znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta w Woźnikach (bez dodatkowych prowizji), od poniedziałku do piątku w godzinach :9.30 - 13.30
- w placówkach BNP Paribas Bank Polska SA w Tarnowskich Górach - bez dodatkowych opłat na podstawie przelewów bankowych dołączonych do faktur
- we wszystkich placówkach Poczy Polskiej - prowizja 1 zł na podstawie przelewów bankowych dołaczonych do faktur
- gotówką lud przelewem za pośrednictwem poczty lub banków (prowizja wg stawek poszczególnych placówek),
- przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym ROR.

Płatności z tytułu świadczonych przez Spółkę usług są stale monitorowane.

Reklamacje

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji w przypadku zastrzeżeń dotyczących :

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków,
- wydania warunków technicznych i uzgodnień,
- realizacji wykonania infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.

Reklamacje mogą być składane niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, którego reklamacja dotyczy:

- osobiście,
- na piśmie,
- telefonicznie lub fax’em,
- e – mailem

Na wniosek Odbiorcy, Przedsiębiorstwo dokonuje urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę nieprawidłowości wodomierza, Odbiorca pokrywa koszt sprawdzenia.

Opis strony

redaguje : Krzysztof Kazimirek, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51, tel + 48 32 78 40 239

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7680
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-10 11:46