Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Tarnowskich Górach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pwik-tg.pl

Treść strony

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
ORAZ STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW

Przyjmowanie spraw

PWiK Sp. z o.o. prowadzi  elektroniczną ewidencję przyjmowania i załatwiania spraw (KRS). W miesiącu wrześniu 2008 uruchomiono program i-BOK – bezpłatny, multimedialny serwis dzięki któremu Klient Przedsiębiorstwa może w każdej chwili  za pomocą połączenia internetowego zalogować się do swojego konta, by sprawdzić stan należności, faktur i rozliczeń (np. aktualny stan zadłużenia), wyrazić swoją opinię. 

 

Dla klientów zostało utworzone Biuro Obsługi Klienta (BOK) mieszczące się w siedzibie Spółki oraz w Woźnikach. w budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 11, pokój nr 10.
Sprawy przyjmowane są:
1/ w formie ustnej :
- poprzez osobisty kontakt w BOK ,
- przyjmowanie stron przez Prezesa Spółki w poniedziałki od godz. 15.00 ( po wcześniejszym umówieniu się osobiście lub telefonicznie),
- drogą telefoniczną:

   BOK Tarnowskie Góry 032 7840226, 032 7840241, 032 7840270 ; 994-bezpłatnie;
   stanowisko technicznej obsługi klienta 032 7840246;
   windykacja 608076588;
   BOK Woźniki 034 357-37-75, 0602711420

2/ w formie pisemnej :
- wnioski składane w BOK lub w Sekretariacie firmy,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: klient@pwik-tg.pl

Załatwianie spraw

Każda sprawa rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. W przypadku osobistego kontaktu większość spraw załatwiana jest na miejscu. Sprawy bardziej skomplikowane załatwiane są po przeprowadzeniu niezbędnych analiz i konsultacji.
Odpowiedzi na pytania zadane w formie pisemnej, telefonicznej, e-mailem i podczas osobistych wizyt w BOK, wymagające  odpowiedzi pisemnej załatwiane są w następujących terminach :

 

- do 8 dni roboczych w sprawach dotyczących jakości wykonywanych usług i fakturowania

 

- do 21 dni w sprawach nie wymagających konsultacji ekspertów i dodatkowych wyjaśnień lub uzgodnień

 

- do 30 dni w sprawach trudnych wymagających  dodatkowych wyjaśnień i uzgodnień

 

 

Dla uproszczenia procedury załatwiania spraw w BOK zostały opracowane odpowiednie wzory formularzy. Formularze są przekazywane wraz z objaśnieniami o sposobie ich wypełnienia klientom na stanowisku informacji i obsługi bezpośredniej.
Wzory formularzy można również pobrać na stronie internetowej www.pwik-tg.pl

 

Rodzaj załatwianych spraw

BOK załatwia sprawy związane z:
- przyjmowaniem odczytów wodomierzy,
- udzielaniem informacji na temat zaległych i bieżących zobowiązań za pobraną wodę i odprowadzone ścieki,
- dokonywaniem wpłat gotówkowych za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz inne usługi,
- zawieraniem umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- zgłaszaniem awarii i reklamacji,
- uzyskaniem informacji na temat czasowego lub trwałego zaprzestania-ponowienia poboru wody i odprowadzania ścieków,
- wydawaniem warunków technicznych podłączenia nowych odbiorców do sieci wod.-kan,
- dokonywaniem uzgodnień dokumentacji projektowych przyłączy i sieci wod.-kan,
- wykonywaniem uzgodnień branżowych,
- wydawaniem warunków technicznych zabudowy wodomierzy
- wydawaniem zapewnień dostawy wody, odprowadzania ścieków
- wykonywaniem przyłączy i sieci wod.- kan.
- odpłatnym przejmowaniem urządzeń i przyłączy wod-kan

W przypadku zgłoszeń dotyczących sieci wod - kan np. zgłoszenia awarii, sprawy nie wymagające konsultacji załatwiane są niezwłocznie; pozostałe w terminach uzgodnionych z odbiorcą.
W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość zgłoszenia lub uzyskania informacji telefonicznie u dyspozytora, pod nr 994, czynnym całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.

Rozliczanie odbiorców

Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza przez pracowników Działu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Rozliczanie odbiorców za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków odbywa sie na podstawie odczytu wodomierza.

Płatności

Płatności wynikające z faktur mogą być dokonywane w następujących formach:

  • kartą płatniczą w Biurze Obsługi Klienta w Woźnikach ul. Koziegłowska 1 (bez dodatkowych prowizji),

          poniedziałek  8.30-16.00,

          wtorek-środa 8.30-14.00

  • bezgotówkowo z konta osobistego na rachunek bankowy:

          - nr rachunku:  38 1240 4227 1111 0000 4845 8777 Bank PEKAO S.A. Oddział Gliwice

          - nr rachunku:  08 1600 1462 1843 5732 4000 0001 BGŻ BNP PARIBAS S.A.

  • wpłaty gotówkowe bez dodatkowych opłat i za pomocą przelewów dołączonych do faktur w BGŻ BNP PARIBAS S.A. na terenie całego kraju
  • wpłaty gotówkowe z opłatą dodatkową 1,00 zł we wszystkich placówkach PPUP Poczta Polska za pomocą przelewów dostarczonych do faktur.

Płatności z tytułu świadczonych przez Spółkę usług są stale monitorowane.

Reklamacje

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji w przypadku zastrzeżeń dotyczących :

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków,
- wydania warunków technicznych i uzgodnień,
- realizacji wykonania infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.

Reklamacje mogą być składane niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, którego reklamacja dotyczy:

- osobiście,
- na piśmie,
- telefonicznie lub fax’em,
- e – mailem

Na wniosek Odbiorcy, Przedsiębiorstwo dokonuje urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę nieprawidłowości wodomierza, Odbiorca pokrywa koszt sprawdzenia.

Opis strony

redaguje : Krzysztof Kazimirek, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51, tel + 48 32 78 40 239

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12040
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-16 09:26