Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Tarnowskich Górach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pwik-tg.pl

Treść strony

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
ORAZ STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW

Przyjmowanie spraw

PWiK Sp. z o.o. prowadzi elektroniczną ewidencję przyjmowania i załatwiania spraw (KRS). W miesiącu wrześniu 2008 uruchomiono program i-BOK – bezpłatny, multimedialny serwis dzięki któremu Klient Przedsiębiorstwa może w każdej chwili za pomocą połączenia internetowego zalogować się do swojego konta, by sprawdzić stan należności, faktur i rozliczeń (np. aktualny stan zadłużenia), wyrazić swoją opinię.

Dla klientów zostało utworzone Biuro Obsługi Klienta (BOK) mieszczące się w siedzibie Spółki oraz w Woźnikach. w budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 11, pokój nr 10.

Sprawy przyjmowane są:

 1. w formie ustnej:
  • poprzez osobisty kontakt w BOK,
  • przyjmowanie stron przez Prezesa Spółki w poniedziałki od godz. 15.00 ( po wcześniejszym umówieniu się osobiście lub telefonicznie),
  • drogą telefoniczną:
   • BOK Tarnowskie Góry:
    • tel. +48 32 784 02 41, +48 32 784 02 70, 994 (połączenie bezpłatne);
    • stanowisko technicznej obsługi klienta: tel. +48 32 784 02 46;
    • windykacja: +48 608 076 588;
 2. w formie pisemnej:
  • wnioski składane w BOK lub w Sekretariacie firmy,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: klient_pwik@veolia.com

Załatwianie spraw

Każda sprawa rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. W przypadku osobistego kontaktu większość spraw załatwiana jest na miejscu. Sprawy bardziej skomplikowane załatwiane są po przeprowadzeniu niezbędnych analiz i konsultacji.

Odpowiedzi na pytania zadane w formie pisemnej, telefonicznej, e-mailem i podczas osobistych wizyt w BOK, wymagające odpowiedzi pisemnej załatwiane są w następujących terminach :

 • do 8 dni roboczych w sprawach dotyczących jakości wykonywanych usług i fakturowania,
 • do 21 dni w sprawach nie wymagających konsultacji ekspertów i dodatkowych wyjaśnień lub uzgodnień,
 • do 30 dni w sprawach trudnych wymagających dodatkowych wyjaśnień i uzgodnień.

Dla uproszczenia procedury załatwiania spraw w BOK zostały opracowane odpowiednie wzory formularzy. Formularze są przekazywane wraz z objaśnieniami o sposobie ich wypełnienia klientom na stanowisku informacji i obsługi bezpośredniej.

Wzory formularzy można również pobrać na stronie internetowej www.pwik-tg.pl.

Rodzaj załatwianych spraw

BOK załatwia sprawy związane z:

 • przyjmowaniem odczytów wodomierzy,
 • udzielaniem informacji na temat zaległych i bieżących zobowiązań za pobraną wodę i odprowadzone ścieki,
 • dokonywaniem wpłat gotówkowych za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz inne usługi,
 • zawieraniem umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 • zgłaszaniem awarii i reklamacji,
 • uzyskaniem informacji na temat czasowego lub trwałego zaprzestania-ponowienia poboru wody i odprowadzania ścieków,
 • wydawaniem warunków technicznych podłączenia nowych odbiorców do sieci wod.-kan,
 • dokonywaniem uzgodnień dokumentacji projektowych przyłączy i sieci wod.-kan,
 • wykonywaniem uzgodnień branżowych,
 • wydawaniem warunków technicznych zabudowy wodomierzy
 • wydawaniem zapewnień dostawy wody, odprowadzania ścieków
 • wykonywaniem przyłączy i sieci wod.- kan.
 • odpłatnym przejmowaniem urządzeń i przyłączy wod-kan

W przypadku zgłoszeń dotyczących sieci wod - kan np. zgłoszenia awarii, sprawy nie wymagające konsultacji załatwiane są niezwłocznie; pozostałe w terminach uzgodnionych z odbiorcą.

W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość zgłoszenia lub uzyskania informacji telefonicznie u dyspozytora, pod nr 994, czynnym całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.

Rozliczanie odbiorców

Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza przez pracowników Działu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Rozliczanie odbiorców za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków odbywa sie na podstawie odczytu wodomierza.

Płatności

Płatności wynikające z faktur mogą być dokonywane w następujących formach:

 

 • bezgotówkowo z konta osobistego na rachunek bankowy:
  •  nr rachunku Credit Agricole:   11 1940 1210 0103 5982 0010 0000 
 • wpłaty gotówkowe bez dodatkowych opłat i za pomocą przelewów dołączonych do faktur w BGŻ BNP PARIBAS S.A. na terenie całego kraju,
 • wpłaty gotówkowe z opłatą dodatkową 1,00 zł we wszystkich placówkach PPUP Poczta Polska za pomocą przelewów dostarczonych do faktur.

Płatności z tytułu świadczonych przez Spółkę usług są stale monitorowane.

Reklamacje

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji w przypadku zastrzeżeń dotyczących:

 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • wydania warunków technicznych i uzgodnień,
 • realizacji wykonania infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.

Reklamacje mogą być składane niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, którego reklamacja dotyczy:

 • osobiście,
 • na piśmie,
 • telefonicznie lub fax’em,
 • e-mailem

Na wniosek Odbiorcy, Przedsiębiorstwo dokonuje urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę nieprawidłowości wodomierza, Odbiorca pokrywa koszt sprawdzenia.

Opis strony

redaguje : Krzysztof Kazimirek, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51, tel + 48 32 78 40 239

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25463
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-22 11:46:04