Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Tarnowskich Górach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.pwik-tg.pl

Treść strony

Przedmiot Działania Spółki:

1. Działalność spółki obejmuje obszar gminy Tarnowskie Góry, gminy Miasteczko Śląskie oraz do roku 2015 gminę Woźniki

2. Przedmiotem działalności spółki jest :

- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),

- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),

- Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),

- Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),     

- Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),

- Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa wiązana      

   z  gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),

- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD

   41.10.Z),

- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i

   niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),

- Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczyc

  (PKD42.21.Z),

- Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

  (PKD 42.22.Z),

- Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),

- Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

  gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),

- Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),

- Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i

   klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),

- Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),

- Tynkowanie (PKD 43.31.Z),

- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD

   43.39.Z),

- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

   (PKD 43.99.Z),

- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

   (PKD 45.20.Z),

- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych

   towarów (PKD 46.18.Z),

- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD

   46.19.Z), --

- Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz

   inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z),

- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych

   sklepach (PKD 47.79.Z),

- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

   (PKD 47.91.Z),

- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i

   targowiskami (PKD 47.99.Z),

- Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

- Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),

- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

- Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

- Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD

   64.30.Z),

 - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z

   wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z),

- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD

   68.20.Z),

- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD

   71.12.Z),

- Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),

- Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

   przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

   niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

- Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),

- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

   gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

 

 

Opis strony

redaguje : Krzysztof Kazimirek, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51, tel + 48 32 78 40 239

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9336
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-10 11:45